Proszę pobrać poniższy plik, wypełnić czytelnie i dostarczyć wraz z pracami uczniów oraz protokołem z przeprowadzenia I etapu (szkolnego). PROSIMY NIE POMNIEJSZAĆ DOKUMENTÓW (format A4).

Drodzy uczniowie / rodzice, niedostarczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału ucznia / dziecka w konkursie.

Oświadczamy, iż dane ucznia / dziecka będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z konkursem i nie będą przekazywane / udostępniane innym podmiotom.

Brak zgody znacznie utrudnia nam prace organizacyjne. Proszę dotrzymywać terminów, gdyż organizator nie może zakwalifikować ucznia, jeżeli pełne procedury nie zostaną zachowane.